دانلود آهنگ نه عشقی نه شوری نه حالی نه حرفی جوابی سوالی

دانلود آهنگ نه عشقی نه شوری نه حالی نه حرفی جوابی سوالی دانلود آهنگ نه عشقی نه شوری نه حالی متن آهنگ نه عشقی نه شوری نه حالی نه عشقی نه شوری نه حالی نه حرفی جوابی سوالی نه دستی که مرا دستی بگیرد به روزی و به ماهی و به سالی سر غم گرفتم […]